BOLERIOZA

Źródło: www.psy.pl należących do miesięcznika "Mój Pies"
Autor artykułu - Artur Dobrzyński, Specjalista Chorób Psów i Kotów


Choroba nazywana jest także krętkowicą kleszczową, lub chorobą z Lyme, bowiem pierwszy raz przypadek tej choroby wykryto w miejscowości Old Lyme na pograniczu USA i Kanady.

Choroba wywoływana jest przez krętka Borrelia burgdorferi.
Nosicielem choroby są gryzonie polne i leśne, zwierzyna płowa, zaś przenosicielami są kleszcze.

Objawy i przebieg choroby
W początkowym okresie choroby w miejscu ukąszenia pojawia się krostka, grudka, która z czasem zmienia swój kształt przybierając postać czerwonego pierścienia mającego tendencję do rozprzestrzeniania się. Jest to tzw. rumień wędrujący (erythrema migrans). Nie leczony może utrzymywać się nawet 3-4 tygodnie, towarzyszą mu objawy gośćcopodobne, grypopodobne, stany podgorączkowe, rozbicie, apatia, brak apetytu. Ciągle rozwijająca się choroba prowadzi do zaburzeń neurologicznych objawiających się między innymi porażeniami nerwu twarzowego (opadnięte ucho, powieka, warga) porażeniem i opadnięciem żuchwy. W przebiegu choroby pojawiać się może tzw. wielostawowe zapalenie, które dotyczy zwykle stawów kolanowych i łokciowych. Pogłębiająca się postać neurologiczna daje obraz niedowładów, paraliżu, ślepoty i zmian psychicznych. Jeśli choroba przybierze formę narządową dominować mogą objawy ze strony zaatakowanych narządów - wątroby, nerek etc.

Diagnostyka
Diagnostyka choroby jest bardzo trudna i niedoskonała. Najczęściej opiera się na:
Izolacji i hodowli krętka. Jednak wyhodowanie krętka jest bardzo trudne a ponad to ujemny wynik nie wyklucza zakażenia.

Badania serologiczne oparte na wykrywaniu swoistych przeciwciał przeciwko krętkowi przydatne są dopiero po około 6 tygodniach od chwili zakażenia, bowiem dopiero wtedy można je wykryć. Immunofuorescencja pośrednia jako metoda diagnostyczna z uwagi na małą swoistość zastępowana jest testami immunoenzymatycznymi np. testem ELISA i analizą Western-blot. Jednak z tego samego powodu ( stosunkowo mała swoistość testów) możliwe jest uzyskane fałszywych wyników dodatnich. Natomiast uzyskanie fałszywych wyników ujemnych może być powodowane zmiennością osobniczą odpowiedzi immunologicznej zwierzęcia jak i zmiennością antygenową krętków.

Polimerazowa reakcja łańcuchowa – PCR ( polimerasa chain reaction) jest bardzo czułą metodą diagnostyczną opierającą się na wykrywaniu fragmentów DNA zawierających charakterystyczną sekwencję aminokwasów krętka. Ze względu jednak na swoją wysoką czułość wykorzystując tę metodę można uzyskać fałszywie dodatnie wyniki.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego wskazane jest przy wystąpieniu objawów neurologicznych. Stwierdzenie zwiększonego stężenia białka i zwiększenie stężenia IgG może przemawiać za boreliozą.

Leczenie
W przypadku ukąszenia przez kleszcza i wystąpieniu rumienia wędrującego konieczne jest podanie amoksycyliny 20 mg/kg doustnie 2 razy dziennie lub doksycykliny 10 mg/kg doustnie raz dziennie ( nie stosować w okresie ciąży i u szczeniąt). Podawanie antybiotyku powinno być kontynuowane przez około 30 dni. W przypadku zapalenia stawów maksymalne dawki tetracyklin ( doksycyklina) podawana 2 razy dziennie. W przypadku neuroboreliozy zalecane są cefalosporyny lub benzylopenicylina (Penicillin G) podawana i.v. co 6 godzin.

Zapobieganie
Unikanie miejsc obfitujących w kleszcze, szczególnie tam gdzie endemicznie występują przypadki zachorowań na boreliozę. Stosowanie repelentów przeciw kleszczowych. W niektórych krajach dostępne są szczepionki przeciw boreliozie.

WRÓĆ