Pies Rasowy

    


Rozdział ten został napisany w związku z pytaniami o psy rasowe - co to jest pies rasowy?, pies rasowy ZKwP/FCI a inne stowarzyszenia, co to jest metryka i rodowód ZKwP?, czym się różni rodowód ZKwP a inne rodowody, czy każdy pies z rodowodem to pies rasowy?,... W informacjach zawartych poniżej przekazuję najważniejsze informacje, które warto wiedzieć przed zakupem psa rasowego, aby uniknąć rozczarowań co do wyglądu, zdrowia psa i charakteru, a także nie paść ofiarą niuczciwych ludzi.


USTAWA (fragment)z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (uzupełniona 2015-06-25)
Art. 10a. 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Od 2012 roku wprowadzono zakaz rozmnażania psów w celach handlowych w niezarejestrowanych ogólnokrajowych organizacjach społecznych. Obecnie w Polsce istnieje około 200-300 różnych związków, stowarzyszeń, organizacji, które hodują psy (aby założyć stowarzyszenie wystarczy 5 osób i można już wystawiać różne "dokumenty"). Wszelka dokumentacja (w tym rodowody) wydawane przez te organizacje nie jest honorowana przez FCI i ZKwP. Dokumenty te mają wartość jedynie w tych związkach/stowarzyszeniach, w których zostały wydane.


PIES RASOWY Za psa rasowego uważa się takiego psa, który odpowiada wzorcowi rasy, wiernie przekazuje swoje cechy potomstwu oraz ma udokumentowane pochodzenie tzn. ma rodowód.
Obecnie jest 356 uznanych ras przez FCI . Każda rasa ma swój dokładny opis ( wzorzec rasy) i każda z nich jest „własnością” konkretnego kraju. Jakiekolwiek zmiany w wyglądzie, umaszczeniu, inna dokumentacja niż ZKwP/FCI dyskwalifikują psa jako psa rasowego.
Polska wprowadziła do FCI pięć ras narodowych, uznanych przez FCI i kynologię światową: Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalański, Gończy Polski, Ogar Polski, Chart Polski. Każda z tych ras ma swoją historię, wychodowana została z określonym celu, ma określony wygląd, charakter, umaszczenie i ma prowadzoną dokumentację od samego początku istnienia. Jakikolwiek hodowca na świecie chcąc hodować w/w rasę musi hodować takie same psy jakie zostały wyhodowane w Polsce. Na tym polega rasowość psa.
W naszym kraju do wydawania rodowodów honorowanych na całym świecie uprawniony jest jedynie Związek Kynologiczny w Polsce, ponieważ tylko on jest reprezentantem Polski w FCI. Wszelka dokumentacja (w tym rodowody) wydawane przez inne związki, organizacje i stowarzyszenia nie jest honorowana przez FCI i nie ma w sfederowanym świecie kynologicznym żadnego znaczenia. Dokumenty te mają wartość jedynie w tych związkach, w których zostały wydane.

W Polsce, aby szczenięta mogły otrzymać rodowody uznawane przez FCI , ich hodowca musi być członkiem ZKwP i stosować się do przepisów Regulaminu Hodowlanego. Regulamin szczegółowo określa obowiązki i prawa hodowcy oraz rodzaj, wygląd i obieg dokumentacji hodowlanej. Regulamin hodowlany oparty jest na Statusie ZKwP oraz przepisów ogólnych FCI.
zobacz: REGULAMINY     WZORCE RAS FCI


FCI - Międzynarodowa Federacja Kynologiczna została utworzona 22 maja 1911 roku w celu promowania i ochrony kynologii i psów rasowych w jakikolwiek sposób uzna za konieczne. FCI zrzesza 90 krajów z 5 kontynentów. http://www.fci.be. Federacja zniknęła z powodu pierwszej wojny światowej, w 1921 roku , Société Centrale Canine de France oraz Société Royale Saint-Hubert ponownie go stworzył. Nowy statut zostały przyjęte w dniu 10 kwietnia 1921 roku oraz 5 marca 1968 roku , FCI otrzymała osobowość prawną rozporządzenia.
Fédération Cynologique Internationale to Światowa Organizacja Kynologiczna. Obejmuje 98 członków i partnerów kontraktowych (po jednym członku z każdego kraju), z których każdy wydaje własne rodowody i szkoli własnych sędziów.
FCI uznaje 356 ras. Każdy z nich jest „własnością” konkretnego kraju. Kraje będące „właścicielami” ras opracowują wzorce tych ras (szczegółowy opis idealnego typu rasy) we współpracy z Komitetami Wzorcowymi i Naukowymi FCI. Tłumaczeniem, aktualizacją i publikacją standardów zajmuje się FCI. Normy te stanowią punkt odniesienia dla sędziów na wystawach odbywających się w krajach członkowskich FCI, ale także dla hodowców w ich dążeniach do wyhodowania psów najwyższej jakości.
Założycielami FCI są kraje:
Niemcy (Kartell für das Deutsche Hundewesen i Die Delegierten-Komisja), Austria (österreichischer Kynologenverband), Belgia (Société Royale Saint-Hubert), Francja (Société Centrale Canine de France), Holandia (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied w Nederland).

F.C.I. - to NIE jest to samo - FCI

Tylko Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) jest uznawany przez FCI jako związek promujący kynologię i hodujący psy rasowe w Polsce.


ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce Jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest od 1938 r. członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) powołanej w 1911 r. i zrzeszającej 90 krajów z 5 kontynentów
Związek Kynologiczny w Polsce powstał 29 lipca 1938 roku. Po II wojnie światowej został reaktywowany 5 maja 1948 roku.
Związek Kynologiczny w Polsce posiada 48 oddziałów na terenie całego kraju; zrzesza ponad 20 000 członków, zainteresowanych hodowlą, szkoleniem i szeroko rozumianym propagowaniem psa rasowego.
Związek Kynologiczny w Polsce jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i sympatyków psów rasowych 356 ras. Należą do nich: owczarki i psy pasterskie, pinczery, sznaucery i molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, teriery, jamniki, szpice i psy w typie pierwotnym, psy gończe, wyżły, aportery i płochacze, psy dowodne, psy ozdobne i do towarzystwa oraz charty.
Polska kynologia może poszczycić się 5 rodzimymi rasami: chart polski, gończy polski, ogar polski, polski owczarek nizinny i polski owczarek podhalański.
Corocznie Związek organizuje w całym kraju około 200 o randze krajowej i międzynarodowej oraz wystawy klubowe i specjalityczne pod patronatem FCI.
W 2018 roku ZKwP była organizatorem Europejskiej Wystawy Psów Rasowych w Warszawie.
Związek Kynologiczny w Polsce jest też organizatorem zawodów sportowych z udziałem psów – agility, obedience, dummy, wyścigów chartów, mistrzostw psów towarzyszących, obronnych i wraz z Polskim Związkiem Łowieckim konkursów prób pracy psów myśliwskich.
Ważne daty i wydarzenia;
Rok 1939 – przyjęcie Polskiego Kennel Klubu do FCI
Rok 1969 – Prezes Związku Kynologicznego w Polsce, Edward Mikulski, zostaje wybrany Prezydentem FCI; w Warszawie zostaje zorganizowany Kongres FCI oraz towarzysząca Kongresowi Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (obecnie wystawa taka ma rangę Wystawy Światowej), która odbyła się w dniach 10-11 maja 1969 roku w Łodzi:
Rok 2000 - Związek Kynologiczny w Polsce po raz pierwszy zorganizował Europejską Wystawę Psów (Euro Dog Show 2000): odbyła się ona w dniach 27-29 października 2000 roku w Poznaniu.
Rok 2006 - przyniósł Związkowi Kynologicznemu w Polsce zaszczyt zorganizowania wystawy najwyższej w FCI rangi - Światowa Wystawa Psów Rasowych (World Dog Show 2006) odbyła się w Poznaniu, w dniach 9-12 listopada 2006 roku.
Rok 2018 - Polska ponownie została organizatorem Europejskiej Wystawy Psów (Euro Dog Show 2018), tym razem w Warszawie, w dniach 11-14 października 2018 roku.
http://www.zkwp.pl
HISTORIA ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE
HISTORIA ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE- ODDZIAŁ KRAKÓW


HODOWLA PSÓW RASOWYCH ZKwP jest hodowla amatorską. Jej celem jest stałe doskonalenie ras i uzyskiwanie szczeniąt jak najbardziej zbliżonych do wzorca pod względem eksterierowym, psychicznym i użytkowym, a także zdrowych fizycznie. Hodowcą - w myśl Regulaminu Hodowlanego - jest członkiem ZKwP, który prowadzi hodowlę zgodną z obowiązującymi przepisami, ma jedną lub więcej suk hodowlanych i zarejestrowany przydomek hodowlany. Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości prowadzenia hodowli należy do Zarzadów Oddziałów i działających przy nich Oddziałowych Komisjach Hodowlanych i Sekcji Ras.
Nie każdy pies i nie każda suka zarejestrowane w ZKwP mogą być używane w hodowli. Kryteria zakwalifikowania są różne w różnych rasach, ale od wszystkich wymagana jest trzykrotna ocena wystawowa powyżej 15 miesięcy - dla psa 3 oceny doskonałe, dla suki 3 oceny doskonałe lub bardzo dobre od różnych sędziów na wystawach krajowych, międzynarodowych lub klubowych. W niektórych rasach wymagane są również: prześwietlenie na dysplazję stawu biodrowego, poddawane są próbom pracy czyli tzw. testy psychiczne, badanie słuchu, badanie oczu, badanie serca i inne.


METRYKA ZKwP jest dokumentem przejściowym, ważnym tylko na terenie Polski i stanowi podstawę do wyrobienia psu ostatecznego dokumentu stwierdzającego jego rasowe pochodzenie - rodowodu. Metryka zawiera tylko podstawowe dane o psie: rasę, imię, przydomek hodowlany, datę urodzenia, numer identyfikacyjny, imiona i przydomki oraz tytuły rodziców wraz z numerami rodowodu oraz dane hodowcy. Metryka musi być podpisana przez osobę upoważniona w ZKwP oraz przez hodowcę, a także ostemplowana odpowiednimi pieczęciami. Przy zakupie rasowego szczeniaka w hodowli należącej do ZKwP taki dokument właściciel szczeniaka otrzymuje bez żadnych dodatkowych opłat. Metryka jest niezbędna do identyfikacji psa, a w dalszej kolejności do wystawienia rodowodu.
PAMIĘTAJ: bez tego dokumentu nie otrzymasz RODOWODU w ZKwP.RODOWÓD ZKwP jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy, potwierdzeniem pochodzenia, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Jest dokumentem, który daje gwarancję, że mamy psa rasowego. To tzw. drzewo genealogiczne psa. Jedynie rodowód wydany przez ZKwP jest honorowany na całym świecie jako rodowód psa rasowego.
Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli.
Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP z metryką urodzenia psa wydaną przez ZKwP. Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków ZKwP. Odbiór rodowodu następuje w Oddziale.
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.
  


PRZYDOMEK HODOWLANY to nazwa hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę.
Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę.


ZRZESZONY HODOWCA ZKwP to osoba, która należy do ZKwP (posiada legitymację członkowską), ma zarejestrowaną hodowlę w ZKwP i FCI ze swoim przydomkiem hodowlanym, jego psy mają rodowód ZKwP lub rodowód uznawany przez FCI, oraz uprawnienia hodowlane odpowiednie: dla suki "SUKA HODOWLANA", dla psa "REPRODUKTOR". Zrzeszony hodowca ZKwP przestrzega regulaminu hodowlanego, który dopuszcza tylko raz w roku na posiadanie przez sukę szczeniąt.


"SUKA HODOWLANA ZKwP" Nie każdy pies i nie każda suka zarejestrowane w ZKwP mogą być używane w hodowli. Kryteria zakwalifikowania są różne w różnych rasach, ale od wszystkich wymagana jest trzykrotna ocena wystawowa powyżej 15 miesięcy dla suki 3 oceny doskonałe lub bardzo dobre od różnych sędziów na wystawach krajowych, międzynarodowych lub klubowych. W niektórych rasach wymagane są również: prześwietlenie na dysplazję stawu biodrowego, poddawane są próbom pracy czyli tzw. testy psychiczne, badanie słuchu, wzroku, serca, i inne."REPRODUKTOR ZKwP" Nie każdy pies i nie każda suka zarejestrowane w ZKwP mogą być używane w hodowli. Kryteria zakwalifikowania są różne w różnych rasach, ale od wszystkich wymagana jest trzykrotna ocena wystawowa powyżej 15 miesięcy - dla psa 3 oceny doskonałe od różnych sędziów na wystawach krajowych, międzynarodowych lub klubowych. W niektórych rasach wymagane są również: prześwietlenie na dysplazję stawu biodrowego, poddawane są próbom pracy czyli tzw. testy psychiczne, badanie słuchu, wzroku, serca, i inne.PRZEGLĄD HODOWLANY i PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU MIOTU ZKwP w wieku 7-8 tygodni kiedy szczeniaki mają chip, są zaszczepione i odrobaczone min.2-3 razy, posiadają książeczki zdrowia i miot jest zgłoszony w ZKwP do hodowcy przyjeżdża komisja z danej sekcji hodowlanej i tzw. "odbiera miot". W Protokole Przeglądu Miotu są zapisane wszystkie informacje o danym miocie, każdy szczeniak jest osobno sprawdzany i opisywany, sprawdzana jest kondycja matki, oraz warunki w jakich prowadzona jest hodowla.
Dopiero po przeglądzie hodowlanym dany miot jest upoważniony do odbioru metryk.
Każdy hodowca ma obowiązek udostępnić Protokół Przeglądu Miotu osobie kupującej szczeniaka z hodowli.


NIEKTÓRE CHOROBY GENETYCZNE występujące u psów
* przodozgryz, tyłozgryz, * zmniejszenie lub dodatkowe zęby, * niezrośnięte kości czaszki, * skrócenie kręgosłupa, * dysplazja stawu biodrowego, dysplazja stawu barkowego, * rozszczepienie podniebienia, * zapalenie kości ( kulawizna w wieku 4 miesięcy), * dyskopatia, * katarakta młodzieńcza- zaćma, * afazja- brak soczewki, * ektropion- wywinięcie powieki, * Trichiasis- nieprawidłowy wzrost rzęs do wnętrza oka, * Glaucona- wyłupiaste oczy, * Hemoralopia- ślepota słoneczna, * zapalenie rogówki, * ślepota zmierzchowa, * odklejenie siatkówki, * zaćma- zmętnienie soczewki-katarakta, * PRA- postępujący, obwodowy zanik siatkówki, * Mikroftalmia - bardzo małe oczy, Anaftalmia- brak oka lub dwóch (gen M-przy umaszczeniu marmurkowym), * głuchota, * zajęczy pysk, * zwężenie przełyku, * uczulenia, alergie, * wnętrostwo - brak jednego jądra, * anorchia - zupełny brak jąder, * interseksualizm- szczątkowe narządy płciowe drugiej płci, * kamienie moczowe, podatność na kamicę, * choroby sercowe- kardiomyopatia, * hemofilia, * zwężenie przedaortowe, * niewydolność zastawek, * abiotropia- degeneracja układu nerwowego i móżdżku, * zapalenie opon mózgowych, * upośledzenie ruchowości tylnych kończyn, * nowotwory, * cukrzyca, * Epilepsja -padaczka- ( ataki między 15 miesiącem a 3 rokiem życia), * wodogłowie, * brak włosów, * przepuklina - przeponowa, pachwinowa, pępkowa, brzuszna, * Myopatia - zanik mięśni, * ropne zapalenie skóry, * pasmowy brak owłosienia, * nadmierna płochliwość, * agresja, * brak cech macierzyńskich, * nadczynnośc, niedoczynność tarczycy, * i wiele, wiele innych...

Wymieniłam niektóre wady genetyczne (występujące u psów), które w większości można wyeliminować z hodowli dzięki odpowiedzialnym hodowcom psów rasowych jak i sędziom na wystawach psów. Wiele tych wad jest cechą dominującą czyli przenosi się na następne pokolenie i jedynie wyeliminowane osobnika z hodowli daje gwarancję sukcesu. Oprócz chorób genetycznych po rodzicach (50%), dziadkch (po 25%), pradziadkch (12,5%) ... pies dziedziczy cechy ilościowe ( masa ciała, wzrost...) jak i jakościowe (barwa okrywy włosowej, kolor oczu, kształt, uzębienie, sposób noszenia uszu, charakter, temperament, ...). Chcąc dobrze prowadzić hodowlę to zasady GENETYKI są niezbędne.

PASOŻYTY WYSTEPUJĄCE U PSÓW, KOTÓW - przykłady
                             
autor: Byron L. Blagburn, Michael W. Dryden,"Pfizer Atlas Of Veterinary Clinical Parasitology" Pfizer Inc. | 2000


WYSTAWA PSÓW RASOWYCH ZKwP realizuje swoje statutowe zadanie, czyli stałe doskonalenie poszczególnych ras, głównie przez selekcję i wybór do hodowli wyłącznie najlepszych osobników. Jednym z takich miejsc jest wystawa psów rasowych. Sędziowie kynologiczni oceniają na niej przedstawione psy oficjalnie, jawnie w obecności licznych widzów i kibiców. Sędzia opisuje psa na specjalnej karcie oceny (kopię otrzymuje właściciel psa)oglądając go najpierw indywidualnie, a potem porównując z innymi w całej stawce wystawianych psów. Wystawy organizowane są przez cały rok w różnych miejscowościach w Polsce o randze: krajowej, międzynarodowej, klubowej i championów.

Początków psich wystaw w Polsce (a przynajmniej na terenach, tworzących wówczas Polskę w tradycji) szukać można albo w Wielkopolsce w 1862 roku (wystawa zwierząt gospodarskich w Gostyniu, na której przedstawiono psy „w przeważnej większości rasy angielskiej”, czyli greyhoundy), albo w Galicji w 1877 roku (Krajowa Wystawa Rolniczo-przemysłowa we Lwowie, gdzie Adam ks. Sapieha wystawiał już w specjalnym pawilonie kilkanaście psów myśliwskich, m.in. pierwsze na polskich ziemiach jamniki!). Zabór rosyjski był jak zwykle spóźniony – pierwszej wystawy psów dopatrzyć się tu można dopiero w czerwcu 1881 roku, w Warszawie na terenie wyścigów konnych. W ponad sto lat później warszawskie wystawy psów także korzystały z siedziby wyścigów...

W 2018 w Warszawie została zorganizowana po raz pierwszy Europejska Wystawa Psów Rasowych.WYSTAWA w Wielkiej Brytanii - " Cruft's Dog Show "
- W kynologii europejskiej Wielka Brytania jest niedościgłym wzorem, i choć Niemcy czy Francja próbują zająć drugie miejsce w rankingu najbardziej zapsionych krajów naszego kontynentu, to jednak Brytyjczycy są poza wszelką konkurencją, a wśród ich wystaw – najbardziej prestiżowy jest Cruft’s Dog Show, czyli Pokaz Psów Crufta. Wystawa ta, organizowana od 115 lat. Słowo "Cruft's"znane na całym świecie w jednym, jedynym znaczeniu – największa, najwspanialsza i najważniejsza wystawa psów w Starym Świecie.O randze tego przedsięwzięcia niech świadczy choćby to, że - pomimo wstępnych eliminacji - w 2000 roku na wystawie Crufta prezentowano 21.656 psów, obsługujących ponad 200.000 widzów z całego świata!. http://www.crufts.org.uk
WYSTAWA w Stanach Zjednoczonych - "Westminster Dog Show "
- Westminster jest najstarszą tradycyjną imprezą sportową w USA, z wyjątkiem jedynie Kentucky Derby, organizowaną co roku także w latach wojen światowych czy Wielkiego Kryzysu. W dotychczasowych ponad stu dwudziestu wystawach wzięło udział ponad ćwierć miliona psów! Jednocześnie nie jest to wystawa największa, ba - jak na amerykańskie obyczaje jest jedna z mniejszych: bierze w niej udział raptem 2500 psów. Co roku trwa wyścig, by zdołać „zaklepać swemu psu” miejsce na tym pokazie, zanim organizatorzy arbitralnie zamkną listę startową. Dorocznie ponad 6000 psów ma prawo startu w tej najbardziej prestiżowej imprezie kynologicznej USA, zainteresowanie, którą od pierwszego dnia jej dziejów było większe niż możliwości organizatorów! http://www.westminsterkennelclub.org


PODSUMOWUJĄC:
* ZKwP - Jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest od 1938 r. członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) powołanej w 1911 r. i zrzeszającej 90 krajów z 5 kontynentów
* ZA PSA RASOWEGO uważa się takiego psa, który odpowiada wzorcowi rasy, wiernie przekazuje swoje cechy potomstwu oraz ma udokumentowane pochodzenie tzn. ma rodowód. W naszym kraju do wydawania rodowodów honorowanych na całym świecie uprawniony jest jedynie Związek Kynologiczny w Polsce, ponieważ tylko on jest reprezentantem Polski w FCI.
* HODOWLA PSÓW RASOWYCH - Jej celem jest stałe doskonalenie ras i uzyskiwanie szczeniąt jak najbardziej zbliżonych do wzorca pod względem eksterierowym, psychicznym i użytkowym, a także zdrowych fizycznie.
* Każdy pies hodowlany należący do ZKwP przechodzi bardzo szczegółową kontrolę przez sędziów z kraju i z zagranicy na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych.
* Do hodowli dopuszczone są tylko wybitne, zdrowe, o prawidłowym eksterierze i psychice psy.
* Każdy miot jest starannie przemyślany, zaplanowany i prawidłowo prowadzony pod kontrolą Oddziałowego Związku Kynologicznego.
* Odpowiednia selekcja i dobór, wybitne linie hodowlane, znajomość genetyki, doświadczenie to warunek na piękne i zdrowe szczenięta.MITY !!!
1.tylko 2-3 szczeniaki otrzymują rodowód. NIEPRAWDA!!!
Od 1992 roku wszystkie szczenięta zarejestrowane w ZKwP otrzymują METRYKĘ, a co za tym idzie również RODOWÓD.
2. Metryka zostanie przesłana pocztą
- proszę w to nie wierzyć. Metryka powinna być wydana w momencie kupna szczeniaka, ponieważ jest tam zapisany numer identyfikacyjny psa - chip, jego wszystkie dane. Tylko na podstawie metryki wydawany jest później rodowód ZKwP.
3.Rodowód ZKwP jest za drogi. NIEPRAWDA!!!
Rodowodu nie kupuje się dla szczeniąt. Rodowód zostaje wydany na podstawie Metryki , którą otrzymuje właściciel przy zakupie szczeniaka z hodowli należącej do Związku Kynologicznego w Polsce. Koszt rodowodu ZKwP (ok.70zł) pokrywa właściciel psa rejestrując go w swoim Oddziale ZKwP.
4. Rodowód zobowiązuje do chodzenia na wystawy. NIEPRAWDA!!!
Kupując psa rasowego ZKwP nie mamy żadnego obowiązku chodzenia na wystawy. Jest to dobra wola właściciela psa, chyba że mamy w planach założenie SWOJEJ HODOWLI PSÓW RASOWYCH lub chcemy aby nasz piesek był REPRODUKTOREM.
Wystawa jest bardzo fajną imprezą, na której możemy pochwalić się naszym pupilem, zdobyć dla niego medale i tytuły, dowiedzieć się wielu ciekawostek od hodowców z wieloletnim doświadczeniem, poznać tajniki wychowania i pielęgnacji, a przy okazji spędzić miło czas. Wystawy organizowane są co rok w różnych miastach w Polsce. Harmonogram wystaw jest dostępny na stronie internetowej Związku Kynologicznego w Polsce.
5.Suczka powinna chociaż raz w życiu mieć szczeniaki dla zdrowia. NIEPRAWDA. Aby mieć 100% gwarancje ze suka nie zachoruje na choroby narządów rodnych (ropomacicze, nowotwory)należy suczkę wysterylizować. Dotyczy to również psów - aby nie miał problemów z prostatą, nowotworu jąder należy psa wykastrować.


Nigdy nie kieruj się modą. Zawsze bierz pod uwagę specyfikę rasy, swoje możliwości czasowe, mieszkaniowe i finansowe.
Wstąp do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce (adresy na www.zkwp.pl) i porozmawiaj o interesujących Cię rasach. Poproś o adresy hodowców. Odwiedź wystawę psów rasowych i dokładnie przyjrzyj się interesującym Cię rasom. Porozmawiaj z właścicielami i hodowcami.
Jeśli zdecydujesz się już na konkretną rasę najlepszym wyjściem będzie odwiedzenie najbliższego oddziału ZKwP, gdzie otrzymasz informację o zarejestrowanych hodowlach.
Możesz też przejrzeć strony internetowe oddziałów, zamieszczane są tam aktualne dane o posiadanych szczeniętach.